RODO

OŚWIADCZENIE RODO – Ogród Wyobraźni S.C
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka podanych w niniejszym formularzu będzie Ogród Wyobraźni s.c z siedzibą w Pieńkowie 05-152, przy ul. Mirabelki 11, adres e-mail:
info@ogrod-wyobrazni.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Ogród Wyobraźni s.c, na podstawie wyrażonej zgody (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) w celu w niej wyrażonej. Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu zawarcia/kontynuacji zawartej umowy, jednakże nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez firmę Ogród Wyobraźni (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).

3. Dane osobowe będą też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń tj. z uwagi na to, że jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Ogród Wyobraźni (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Dane osobowe w tym zakresie będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.

4. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy z Ogród Wyobraźni. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do złożenia deklaracji zapisu/deklaracji kontynuacji umowy  z Ogród Wyobraźni S.c. oraz udziału w dalszym procesie związanym z zawarciem/kontynuacją umowy.

5. Ogród Wyobraźni nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

6. Ma Pan/Pani prawo:
1) w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2) żądania od Ogród Wyobraźni dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także do żądania przeniesienia danych do innego administratora;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: info@ogrod-wyobrazni.pl lub w inny wybrany przez Panią/Pana sposób.

Nasze social Media

Przewiń do góry