Regulamin

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH 2021
„ Dzieci z Ogrodu Wyobraźni”

§1 Organizacja

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i funkcjonowania półkolonii letnich „Dzieci z Ogrodu Wyobraźni” organizowanych przez Ogród Wyobraźni, tworzony przez Pomysłowy Świat Marta Lipska-Gędziorowska oraz Pracownię Ceramiczną Kamionka Paula Strojna-Dworzecka, zwanymi dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnikami półkolonii są dzieci z klas 0,1,2,3,4 szkoły podstawowej, dalej zwani „Uczestnikami”.
 3. Jedna grupa może składać się maksymalnie z 15 Uczestników.
 4. Miejscem prowadzenia zajęć jest ogród położony we wsi Pieńków, przy
 5. Mirabelki 20
 6. Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku:

Turnus 1 – 27.06 – 01.07.2022 r. 

Turnus 2 – 04.07 – 08.07.2022 r. 

Turnus 3 – 11.07 – 15.07.2022 r. (możliwość transportu)

Turnus 4 – 18.07 – 22.07.2022 r. (możliwość transportu)

Turnus 5 – 25.07 – 29.07.2022 r.

Turnus 6 – 01.08 – 05.08.2022

Turnus 7 – 08.08 – 12.08.2022 r.

Turnus 8 – 16.08 – 19.08.2022 r. – bez jednego dnia

Turnus 9 – 22.08 – 26.08.2022 r. (możliwość transportu)

 1. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8.00 do 17.00.
 2. Dokumentem potwierdzającym zgłoszenie Uczestnika na półkolonie jest obowiązkowa „Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Półkolonii” i tylko na podstawie pozytywnej weryfikacji „Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Półkolonii” Uczestnik może brać udział w półkolonii.
 3. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem Wychowawców według opracowanego harmonogramu.
 4. Uczestnicy w trakcie półkolonii przebywają pod opieką Wychowawców w godzinach 8.00 – 17.00.
 5. Organizator i Opiekunowie dołożą wszelkich starań aby:
 6. a) stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku;
 7. b) umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny;
 8. c) zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego otoczenia.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez Uczestników w trakcie trwania półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do Uczestników.
 10. Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych oraz zabrania przynoszenia multimediów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
 11. Organizator, Kierownik Wypoczynku, Wychowawcy oraz wszelkie osoby współpracujące nie podają ŻADNYCH leków Uczestnikom półkolonii.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 13. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów Prawnych Uczestników o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
 14. Plan zajęć sporządzany jest przez Kierownika i Wychowawców półkolonii.
 15. Organizator zapewnia wyżywienie (tj. obiad (II danie), kompot oraz podwieczorek, woda, owoce) w formie cateringu.
 16. Uczestnicy mogą przynosić własne napoje oraz przekąski.
 17. Organizator zapewnia materiały do prowadzenia zajęć.
 18. Uczestnicy półkolonii posiadają ubezpieczenie NW
 19. Kadra posiada ubezpieczeni OC

§2 Transport

  1. Organizator zapewnia dodatkowo płatny transport na trasie:

– z / na ul. Modlińska (okolice Urzędu Dzielnicy Białołęka

– z / na ul. Wóycickiego (brama UKSW)

– z / na ICDS Łomianki

w turnusach:

Turnus 3 – 11.07 – 15.07.2022 r.

Turnus 4 – 18.07 – 22.07.2022 r.

Turnus 9 – 22.08 – 26.08.2022 r.

 1. Organizator zastrzega, iż dodatkowo płatny transport będzie możliwy tylko w przypadku zebrania minimum 15 dzieci.
 2. W przypadku wykupienia transportu, rodzic lub opiekun prawny wypełnia „Zgodę na transport dziecka” – która jest do pobrania ze strony ogrod-wyobrazni.pl / zakładka półkolonie

§3 Płatności

 1. Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za udział dziecka w półkolonii.
 2. Opłata to 850 zł/turnus/dziecko lub 1600 zł/dwa turnusy/dziecko lub 2400 zł/trzy turnusy/dziecko.
 3. Zniżki obowiązują przy wykupie więcej niż jednego turnusu dla jednego dziecka oraz przy wpłacie całej kwoty zadatku oraz w późniejszym terminie całości dopłaty.
 4. Zniżki nie obowiązują przy i więcej niż jednej osoby.
 5. Wpłat należy dokonać:

– zadatku w wysokości 400 zł/dziecko/turnus w ciągu 7 dni od otrzymaniu wiadomości drogą mailową o wpisaniu dziecka na listę uczestników

– pozostałej kwoty do 05.06.2022 r.

– w przypadku zapisania dziecka po 05 czerwca 2022 r. należy dokonać pełnej wpłaty w wysokości 850 zł/turnus/dziecko.

 1. Rezerwacja miejsca tylko w przypadku dokonania wpłaty zadatku. Brak terminowej wpłaty wiąże się ze zwolnieniem miejsca na liście.
 2. Całą opłatę za transport czyli:

–  z / na ul. Modlińska (okolice Urzędu Dzielnicy Białołęka – 220 zł/turnus/dziecko

– z / na ul. Wóycickiego (brama UKSW) – 180 zł/turnus/dziecko

– z / na ICDS Łomianki – 100 zł/turnus/dziecko

należy uiścić w ciągu 5 dni po zgłoszeniu chęci wykupienia transportu.

     Płatności należy dokonywać na numer konta:

     Ogród Wyobraźni S. C.

     09 1090 1014 0000 0001 4503 8536

     W tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, nr turnusu.

 W przypadku rezygnacji, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

§4 Kadra

 1. Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością wypoczynku i obowiązującymi przepisami.
 2. Kierownik oraz Wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67, Nr 18, poz. 102, Dz.U. z 2009r. Nr 218 poz. 1695).
 3. a) zapoznać się z Kartami Kwalifikacyjnymi Uczestników wypoczynku;
 4. b) prowadzić Dziennik Zajęć;
 5. c) prowadzić zajęcia zgodnie z rozkładem dnia;
 6. d) sprawować pieczę nad Uczestnikami i nie pozostawiać ich bez opieki;
 7. e) zapewnić bezpieczeństwo Uczestnikom wypoczynku;
 8. Po zakończeniu zajęć półkolonii Wychowawca ma obowiązek dostarczyć Kierownikowi Wypoczynku „Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika półkolonii” wszystkich Uczestników wraz z prowadzonym Dziennikiem Zajęć. Kierownik po sprawdzeniu dostarczonych dokumentów ma obowiązek dostarczyć je Organizatorowi wypoczynku.

§5 Rodzice/Opiekunowie Prawni

 1. Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestników nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii z wyjątkiem kiedy Organizator zdecyduje inaczej.
 2. Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestników są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć, oraz odnotowania tego faktu w „Karcie Wejść i Wyjść” u Wychowawcy grupy.
 3. W przypadku odebrania dziecka po godzinie 17.00 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad Uczestnikiem. Płatne gotówką w dniu spóźnienia lub w dniu następnym w godzinie przyprowadzenia dziecka na wypoczynek.
 4. W razie konieczności Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestników obowiązani są wskazać Osoby Upoważnione, które mogą odbierać Uczestnika z miejsca trwania półkolonii i zawrzeć te informacje w „Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika półkolonii”.

§6 Uczestnicy

 1. Uczestnicy mają prawo do:
 2. a) spokojnego ,radosnego i bezpiecznego wypoczynku;
 3. b) uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych podczas półkolonii;
 4. c) wnoszenia próśb i skarg do Wychowawców;
 5. d) uzyskania niezbędnej pomocy od Wychowawców lub Kierownika półkolonii;
 6. Uczestnicy mają obowiązek:
 7. a) wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia;
 8. b) przestrzegać regulaminów i aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
 9. c) dbać o czystość i porządek;
 10. d) przestrzegać zasad BHP i ppoż, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować Wychowawcę;
 11. e) zgłaszać Wychowawcy chęć każdorazowego oddalenia się od grupy i Wychowawcy
 12. f) zgłaszać Wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach;
 13. g) mieć szacunek do Wychowawców, innych uczestników i samego siebie;
 14. h) dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach;
 15. Każdego dnia Uczestnik musi posiadać nakrycie głowy oraz odpowiednią odzież wierzchnią, ponieważ zajęcia odbywają się na powietrzu.
 16. Każdy Uczestnik musi posiadać zapasową odzież na zmianę.
 17. Zaleca się aby każdy Uczestnik posiadał i mógł użyć środek przeciwko komarom i kleszczom.
 18. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
 19. Samowolne oddalenie się od Wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i niewykonanie poleceń Wychowawców oraz nieprzestrzeganie Regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:
 20. a) upomnienie przez Wychowawcę;
 21. b) zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych;
 22. c) powiadomienie Rodziców/Opiekunów Prawnych o zachowaniu;
 23. d) wykluczenie z półkolonii;
 24. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy.
 25. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika półkolonii jego Rodzice/Opiekunowie Prawni mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
 26. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Wychowawców półkolonii, Kierownika półkolonii oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych w trakcie trwania półkolonii.
 27. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią powyższego Regulaminu i akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią Uczestnika i w razie takiej potrzeby wyjaśnienia mu jego postanowień.

Nasze social Media

Przewiń do góry