Regulamin

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH oraz POJEDYNCZYCH DNI WARSZTATOWYCH
w Ogrodzie Wyobraźni

§1 Organizacja

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i funkcjonowania półkolonii letnich oraz pojedynczych dni warsztatowych organizowanych przez Ogród Wyobraźni, tworzony przez Pomysłowy Świat Marta Lipska-Gędziorowska oraz Pracownię Ceramiczną Kamionka Paula Strojna-Dworzecka, zwanymi dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnikami półkolonii są dzieci z klas 0,1,2,3,4 szkoły podstawowej, dalej zwani „Uczestnikami”.
 3. Jedna grupa może składać się maksymalnie z 15 Uczestników.
 4. Miejscem prowadzenia zajęć jest Ogród Wyobraźni położony we wsi Pieńków, przy ul.Mirabelki 20
 5. Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku:

Pakiet 5 dni warsztatowych T1 – 24.06 – 28.06.2024 r. 

Pakiet 5 dni warsztatowych T2 – 01.07 – 05.07.2024 r. 

Turnus 3 – 08.07 – 12.07.2024 r. + ewentualny transport dodatkowo płatny

Turnus 4 – 15.07 – 19.07.2024 r. + ewentualny transport dodatkowo płatny

Turnus 5 – 22.07 – 26.07.2024 r. + ewentualny transport dodatkowo płatny

Turnus 6 – 29.07 – 02.08.2024 r. + ewentualny transport dodatkowo płatny

Turnus 7 – 05.08 – 09.08.2024 r. + ewentualny transport dodatkowo płatny

Pakiet 4 dni warsztatowych T8  – 12.08 – 16.08.2024 r. bez 15.08 

Turnus 9 – 19.08 – 23.08.2024 r. + ewentualny transport dodatkowo płatny

Turnus 10 – 26.08 – 30.08.2024 r. + ewentualny transport dodatkowo płatny

 1. Zbieramy się od godz. 8.30 do 9.30. Zajęcia odbywają się w godzinach od 9.30 do 16.15
 2. Zapis uczestnika na półkolonie lub/oraz 5-cio dniowe pakiety warsztatowe odbywa się poprzez stronę internetową www.ogrod-wyobrazni.pl (kliknięcie w odpowiedni formularz przekierowuje do aplikacji ActiveNow). Wypełnienie i wysłanie formularza jest potwierdzonym zapisem z obowiązkiem zapłaty. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia RANO w pierwszym dniu półkolonii/5-cio dniowego pakietu warsztatowego, wypełnionej oraz podpisanej „Karty Kwalifikacyjnej”. Brak dostrczenia oryginału „Karty Kwalifikacyjnej” nie pozwala na przyjcie dziecka na teren Ogrodu Wyobraźni.

 3. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem Wychowawców/Opiekunów według opracowanego harmonogramu.

 4. Uczestnicy w trakcie półkolonii/ 5-cio dniowych pakietów warsztatowych przebywają pod opieką Wychowawców/Opiekunów w godzinach 8.30 – 17.00.
 5. Organizator i Opiekunowie dołożą wszelkich starań aby:
 6. a) stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku;
 7. b) umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny;
 8. c) zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego otoczenia.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez Uczestników w trakcie trwania półkolonii/5-cio dniowych pakietów warsztatowych oraz za zniszczenia rzeczy należących do Uczestników.
 10. Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych oraz zabrania przynoszenia multimediów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
 11. Organizator, Kierownik Wypoczynku, Wychowawcy, Opiekunowie, Animatorzy oraz wszelkie osoby współpracujące nie podają ŻADNYCH leków Uczestnikom półkolonii/5-cio dniowych pakietów warsztatowych.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 13. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów Prawnych Uczestników o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
 14. Plan zajęć sporządzany jest przez Kierownika i Wychowawców półkolonii/5-cio dniowych pakietów warsztatowych.
 15. Organizator zapewnia wyżywienie (tj. obiad (II danie),  podwieczorek, woda) w formie cateringu.
 16. Uczestnicy mogą przynosić własne napoje oraz przekąski.
 17. Organizator zapewnia materiały do prowadzenia zajęć.
 18. Uczestnicy półkoloni/5-cio dniowych pakietów warsztatowych posiadają ubezpieczenie NW
 19. Kadra posiada ubezpieczeni OC

§2 Transport

1. W turnusach 3,4,5,6,7,9,10 możliwy jest transport dodatkowo płatny wg cennika.  

2. Chęć korzystania z transportu oraz zgoda na transport musi byc zaznaczona w formularzu zgłoszeniowym.

3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pobrać, wypełnić, podpisać oraz przesłać skan „Zgody na transport” 

§3 Płatności

 1. Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za udział dziecka w półkolonii/5-cio dniowym pakiecie warsztatowym.
 2. Opłaty: 

  OFERTA
  SPECJALNA

  ZAPISY

  DO 15
  KWIETNIA 2024 r.


  Cena/dziecko

  CENA
  REGULARNA

  ZAPISY OD
  16 KWIETNIA

   


  Cena/dziecko

  Jeden turnus –
  840 zł

  Jeden turnus –
  960 zł

  Dwa turnusy –
  1680 zł

  Dwa turnusy –
  1820 zł

  Trzy turnusy –
  2520 zł

  Trzy turnusy –
  2670 zł

  T8 – 770 zł

  T8 – 770 zł

   

  RABATY:

  JEDNORAZOWY w wysokości 50 zł/dziecko w przypadku zapisu:

  – uczestnika półkolonii 2023 r.

  – uczestnicy warsztatów (r.szk.23/24) prowadzonych przez
  Pracownię Ceramiczną Kamionkę oraz Pomysłowy Świat

   

  – rodzeństwo (dwoje dzieci) cena: 1820 zł/turnus

  – rodzeństwo (troje dzieci) cena: 2670 zł/turnus


  KODY RABATOWE NIE ŁĄCZĄ SIĘ


  W PRZYPADKU NIEWPISANIA LUB WPISANIA NIEPOPRAWNIE KODU APLIKACJA NIE NALICZY RABATU 


  KODY RABATOWE NIE DOTYCZĄ:

  – TURNUSU 8

  – JEDNODNIOWYCH POBYTÓW W OGRODZIE WYOBRAŻNI


   

   

   

    

 3. 4- dniowy pakiet warsztatowy T8 (bez 15 sierpnia)  koszt 770 zł – pakiet wyłączony z promocji i zniżek. 
 4. Harmonogram wpłat:

– zadatek w wysokości 450 zł/dziecko/turnus/5-cio dniowy pakiet warsztatowy w ciągu 5 dni od wysłania zgłoszenia.

– pozostała kwota do 05.06.2024 r. 

– w przypadku zapisania dziecka po 05 czerwca 2024 r. należy dokonać pełnej należnej kwoty.

 1. Rezerwacja miejsca tylko w przypadku dokonania wpłaty zadatku. Brak terminowej wpłaty wiąże się ze zwolnieniem miejsca na liście.

     Płatności należy dokonywać na numer konta:

     Ogród Wyobraźni S. C.

     09 1090 1014 0000 0001 4503 8536

     W tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, nr turnusu/5-cio dniowy pakiet warsztatowy/.

 W przypadku rezygnacji, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

§4 Kadra

 1. Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością wypoczynku i obowiązującymi przepisami.
 2. Kierownik oraz Wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67, Nr 18, poz. 102, Dz.U. z 2009r. Nr 218 poz. 1695).
 3. a) zapoznać się z Kartami Kwalifikacyjnymi Uczestników wypoczynku;
 4. b) prowadzić Dziennik Zajęć;
 5. c) prowadzić zajęcia zgodnie z rozkładem dnia;
 6. d) sprawować pieczę nad Uczestnikami i nie pozostawiać ich bez opieki;
 7. e) zapewnić bezpieczeństwo Uczestnikom wypoczynku;
 8. Po zakończeniu zajęć półkolonii Wychowawca ma obowiązek dostarczyć Kierownikowi Wypoczynku „Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika półkolonii” wszystkich Uczestników wraz z prowadzonym Dziennikiem Zajęć. Kierownik po sprawdzeniu dostarczonych dokumentów ma obowiązek dostarczyć je Organizatorowi wypoczynku.

§5 Rodzice/Opiekunowie Prawni

 1. Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestników nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii z wyjątkiem kiedy Organizator zdecyduje inaczej.
 2. Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestników są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć, oraz odnotowania tego faktu w „Karcie Wejść i Wyjść” u Wychowawcy grupy.
 3. W przypadku odebrania dziecka po godzinie 17.00 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad Uczestnikiem. Płatne gotówką w dniu spóźnienia lub w dniu następnym w godzinie przyprowadzenia dziecka na wypoczynek.
 4. W razie konieczności Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestników obowiązani są wskazać Osoby Upoważnione, które mogą odbierać Uczestnika z miejsca trwania półkolonii i zawrzeć te informacje w „Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika półkolonii”.

§6 Uczestnicy

 1. Uczestnicy mają prawo do:
 2. a) spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku;
 3. b) uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych podczas półkolonii;
 4. c) wnoszenia próśb i skarg do Wychowawców;
 5. d) uzyskania niezbędnej pomocy od Wychowawców lub Kierownika półkolonii;
 6. Uczestnicy mają obowiązek:
 7. a) wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia;
 8. b) przestrzegać regulaminów i aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
 9. c) dbać o czystość i porządek;
 10. d) przestrzegać zasad BHP i ppoż, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować Wychowawcę;
 11. e) zgłaszać Wychowawcy chęć każdorazowego oddalenia się od grupy i Wychowawcy
 12. f) zgłaszać Wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach;
 13. g) mieć szacunek do Wychowawców, innych uczestników i samego siebie;
 14. h) dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach;
 15. Każdego dnia Uczestnik musi posiadać nakrycie głowy oraz odpowiednią odzież wierzchnią, ponieważ zajęcia odbywają się na powietrzu.
 16. Każdy Uczestnik musi posiadać zapasową odzież na zmianę.
 17. Zaleca się aby każdy Uczestnik posiadał i mógł użyć środek przeciwko komarom i kleszczom.
 18. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
 19. Samowolne oddalenie się od Wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i niewykonanie poleceń Wychowawców oraz nieprzestrzeganie Regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:
 20. a) upomnienie przez Wychowawcę;
 21. b) zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych;
 22. c) powiadomienie Rodziców/Opiekunów Prawnych o zachowaniu;
 23. d) wykluczenie z półkolonii/5-cio dniowych pakietów warsztatowych;
 24. Obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy.
 25. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika jego Rodzice/Opiekunowie Prawni mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
 26. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Wychowawców półkolonii/5-cio dniowych pakietów warsztatowych, Kierownika półkolonii oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych.
 27. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią powyższego Regulaminu i akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią Uczestnika i w razie takiej potrzeby wyjaśnienia mu jego postanowi

Nasze social Media

Przewiń do góry